Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
forex trading logo

Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych

Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:   ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z póź. zm.).

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)  a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową (w tym z  afazją), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  1. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
    a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
     
  2. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach: dowozu zbiorowego, dowozu indywidualnego własnym pojazdem rodzica/opiekuna lub środkami komunikacji publicznej

Dowóz zbiorowy

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

1)      wniosek

2)      aktualne zaświadczenie ze szkoły,

3)      aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

4)      aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

5)      skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych), wydane przez starostę wołomińskiego.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w ZEASiP w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 309, w terminie do dnia 15 czerwca ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel. Dowożenie organizowane jest na rok szkolny.

 

Dowóz indywidualny

Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

1)      wniosek,

2)      aktualne zaświadczenie ze szkoły,

3)      aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

4)      aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

5)      skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych), wydane przez starostę wołomińskiego,

6)      załącznik do wniosku (oświadczenie o cenie biletu lub oświadczenie o odległości z miejsca zamieszkania do szkoły i ksero dowodu rejestracyjnego samochodu, którym dziecko dowożone będzie do szkoły).

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w ZEASiP w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 309. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Wołomin. Umowa zawierana jest na rok szkolny. 

 

 

DO POBRANIA

Wniosek w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu ucznia: PDF; DOC

Wniosek wniosek o zwrot kosztów dowożenia ucznia przez rodzica: PDFDOC

W N I O S E K w sprawie zwrotu kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka/przedszkola lub organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/ośrodka/przedszkola
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.